Medlemsvillkor

§1 Medlemskap

Medlemskapet i Fysiken Friskvård i Göteborg AB, 556702-1141, (nedan kallad Fysiken) är personligt. Vid besök på Fysiken ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Om medlem glömt sitt kort tar Fysiken ut en avgift på 20 kr för inträde utan kort. Fysiken tar ut en kortavgift på 50 kr per medlemskort. Vid förlust/skada av medlemskort ska detta omgående meddelas receptionen. Vid in- och utpassering har vi kameraövervakning. Det är förbjudet att släppa in personer som ej är medlemmar. Om detta sker ska medlem som bryter mot reglerna betala 500 kr i böter samt riskerar avstängning.


§2 Utbud

Medlemmen har tillgång till olika utbud beroende på vilken typ av Fysiken-medlemskap som har valts. Omfattningen av Fysikens olika former av medlemskap, samt avgifter för dessa framgår av Fysikens vid var tid gällande beskrivning av utbud och därtill tillhörande prislista. Under delar av året förändras öppettider och schema: vid särskilda evenemang, helgdagar, vid storstädning och ombyggnation, vid jul-, nyår- och trettonhelgen samt under sommarmånaderna juni-augusti. Information ges på Fysikens hemsida (www.fysiken.nu). Jag är medveten om att Fysiken kan ändra i lokaler och i verksamhetens utbud. Skulle sådana förändringar vara till nackdel för mig under min bindningstid finns det möjlighet att avsluta avtalet i förtid.


§3 Frysning

Medlemskap som har en giltighetstid på minst 12 månader (ej klippkort) kan frysas i upp till 3 månader sammanlagt under giltighetstiden. Frysning av träningskortet görs personligen av medlem mot en avgift, f n 200 kr, som tas ut vid frysningstillfället. För medlem som har årskort (ej autogiro) påbörjas frysningen direkt. För medlem som betalar via autogiro påbörjas frysningen den 1:e i kommande månad. För att Fysiken ska hinna stoppa kommande månads dragning måste medlem anmäla frysning senast den 20:e i innevarande månad. Under frysperioden dras det inte pengar via autogirot. I övrigt beviljas frysning vid graviditet (max 3 månader) samt sjukskrivning/skada (läkarintyg krävs).

§4 Trivselregler

Genom att godkänna medlemsvillkoren accepteras Fysikens ordnings- och trivselregler enligt följande:

 • Att bokade pass innebär förpliktelse att faktiskt delta på passet. Avboka senast 2 timmar (4 för crossfit) innan aktiviteten börjar och hämta ut din biljett senast 10 minuter innan passet börjar genom att personligen vara på plats. Vid missad avbokning spärras träningskortet och en avgift om 50 kr måste erläggas innan det kan användas igen.
 • Att förvara min väska och ytterskor i skåpet i omklädningsrummet. Inga väskor får förvaras i hallarna.
 • Att använda vårdad träningsklädsel i form av hela och rena kläder samt inneskor. Inneskor är sådana jag endast använder inomhus.
 • Att komma i tid till träningspasset, d.v.s. börjar passet vid 17:00 så gäller det att vara på plats i hallen 17:00. Att komma sent medför störning för övriga deltagare.
 • Att respektera Fysikens öppettider. Jag ser till att ha avslutat min träning i god tid innan stängningsdags.
 • Att inneha ett eget hänglås till skåp samt tömma mitt skåp innan Fysiken stänger för dagen. Låsta skåp efter stängning kommer att klippas. Fysiken ansvarar ej för privata ägodelar.
 • Att jag vid träning i gymmet använder en handduk som täcker hela ligg- eller sittytan på maskiner och bänkar och att jag lägger tillbaka träningsredskap, vikter och mattor på avsedd plats.
 • Att min träning och mitt uppförande i Fysikens lokaler ej stör övriga medlemmars träningsupplevelse.
 • Att ej använda lös krita/magnesium/kalk eller motsvarande i gymmet, däremot går det bra att använda sig av kritboll då de dammar mindre.

Om medlem bryter mot en/flera av ovanstående trivselregler och tillsägelse ej åtföljs har Fysiken rätt att stänga av medlem.

§5 Ansvar

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos Fysiken.
Målsman tar ansvar för minderåriga. Fysiken ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer på grund av olycksfall kopplat till träningstillfälle, kosthållning, annan del av Fysikens tjänster eller Fysikens lokaler. Fysiken ansvarar inte för stöld eller förlust som äger rum i Fysikens lokaler eller annars under träningstillfällen. Om Fysiken bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar Fysiken inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Fysikens ersättningsskyldighet är i varje fall begränsad till det belopp som kan ersättas ur Fysikens ansvarsförsäkring.
Det är förbjudet för medlem att bedriva egen verksamhet i Fysikens lokaler.

§6 Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.


§7 Skador i lokalen

Medlem beskostar skador på interiör som orsakats av att redskap används felaktigt.


§8 Doping

Användandet av dopningspreparat eller misstanke därav ses som ett allvarligt kontraktsbrott och kan medföra avstängning från Fysiken utan begränsning i tiden.


§9 Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Fysiken kommer detta att meddelas av Fysiken. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Fysiken och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system. Dina uppgifter lagras under den tid du är kund hos oss. När avtalet upphört anonymiseras uppgifterna efter en förutbestämd tid, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre period.

Har du frågor angående detta, kontakta oss på gdpr@fysiken.nu.

§10 Avtalstid & uppsägning

Avtalstiden framgår av avtalet. Medlemskap som betalats kontant eller via faktura upphör automatiskt vid medlemskapets utgång om de inte förnyas. Medlemskap som betalas via autogiro har en bindningstid enligt vad som framgår av avtalet. För att medlemskapet ska upphöra vid bindningstidens slut krävs uppsägning senast 1 månad i förväg. Vid uppsägning efter bindningstidens utgång upphör medlemskapet att gälla 1 månad efter det att uppsägningen har inkommit till Fysiken. Vi rekommenderar att uppsägning sker skriftligen antingen på plats på Fysiken genom ifyllande av avsedd blankett eller via e-post. Uppsägningar måste alltid ha en skriftlig bekräftelse från Fysiken för att vara giltiga.


§11 Betalning & Autogiro

Betalning av samtliga träningskort sker i förväg. Vid online köp betalar man 500 SEK (ej återbetalningsbar) varav 50 SEK i kortproduktionsavgift och 200 SEK som dras av den totala medlemskapskostnaden. Kvarvarande skuld regleras i kassan på en av Fysikens anläggningar vid upphämtning av träningskort.   Vid månadsdebitering (autogiro) är förfallodagen 28:e i varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter medgivandets undertecknande. Infaller den 28:e på en helgdag eller röd dag görs dragningen närmast förevarande bankdag. Första betalningen görs direkt i kassan och motsvarar det antal dagar som återstår till första möjliga dragning från betalarens konto. Om täckning saknas på kontot på förfallodagen görs ett omförsök närmsta bankdagen efter förfallodagen. Om medel saknas på kontot även vid omförsöket har Fysiken rätt att påföra fakturaavgift och påminnelseavgift. Påminnelseavgiften är f.n. 50 SEK per utebliven månadsbetalning. Om betalaren anmäler till banken eller betalningsmottagaren att autogirorutinen ska upphöra är betalaren skyldig att betala resterande belopp mot faktura med förfallodag den 10:e dagen efter den dag då medgivandet återkallats. Faktureringsavgift tillkommer. Inkassoförfarande tillämpas om betalaren bryter mot avtalets betalningsregler eller uteblir med betalning. Inkassobolag är Intrum Justitia. Uppkommande extra kostnader debiteras betalaren. Upprepad utebliven betalning medför rätt för Fysiken att neka betalaren att ingå nytt autogiroavtal. Efter två uteblivna autogirodragningar faktureras totalsumman för träningskortet plus fakturaavgift och träningskortet sägs upp vid bindningstidens slut.

Autogiroavtal kan endast upprättas med enskild fysisk person med svenskt personnummer (ej företag, grupper etc.), som innehar bankkonto i svensk bank i eget namn och som betalar kortet utan subvention. Minimiålder för autogiroavtal är 18 år.


§12 Pris

Alla priser för träningskort är angivna i svensk krona (SEK) inklusive 6% moms. Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Förskottsbetalda avtal kan inte pris ändras i efterhand. Medlem som förbundit sig för en viss avtalsperiod är skyddad mot prisjusteringar under avtalets bindningstid. Ändring kan ske när bindningstiden gått ut eller förlängs med ny avtalstid. Däremot gäller förändringar av förekommande administrativa avgifter och andra priser, exempelvis moms eller andra skatter som inte Fysiken kan påverka, även en medlem som bundit sig för viss avtalstid.

Kampanj-, student- och företagsavtal som innebär lägre pris och som betalas via autogiro ändras automatiskt efter bindningstidens utgång till gällande ordinariepris vid aktuell tidpunkt. Studentpris går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan bindningstidens utgång uppvisar ett giltigt studentkort. Studentpriset förlängs då 12 månader. Rätt till lägre pris på grund av företagsavtal kan förlängas vid uppvisande av aktuellt anställningsbevis. Det åligger på medlemmens ansvar att bevisa eventuell rätt till reducerat pris. Fysiken återbetalar inte månadsavgift/er som prisjusterats efter bindningstidens slut på grund av att medlem inte uppvisat giltigt studentkort/anställningsbevis i tid.

 

Ansvarsavtal för träning med barn/bebis i gymmet

 

§13  Ansvar

På Fysiken är du varmt välkommen att ta med ditt barn och träna i gymmet. Det är på förälderns fulla ansvar att träning utförs enligt Fysikens regler för dessa ändamål och att träningen utförs med säkerhet för barnet och föräldern.

§14 Regler

Genom att godkänna följande ansvarsavtal accepteras Fysikens regler för träning med barn i gymmet.

 • Träning på gymmen med barn gäller fram till kl:15.00. Det gäller däremot inte under pågående pass i CrossFit-boxen (på Gibraltargatan).
 • Ditt barn måste alltid befinna sig i ett avgränsat område likt en barnvagn eller en babysitter. (Observera att under obemannade tider på Lindholmen kan barnvagn inte tas med in).
 • Om du väljer att ha ditt barn i vagn på någon av våra anläggningar skall vagnens hjul vara rena.
 • Ditt barn måste alltid vara i direkt anslutning till din träning och får inte krypa/gå runt i lokalen.
 • Respektera samtliga medlemmar som befinner sig i din och ditt barns närhet, så att deras träning inte störs.
 • Notera att övriga Ordnings- & Trivselregler för träning på Fysiken (signerat i samband med medlemskap) även gäller.
   
Dela på Facebook